Bendrosios nuostatos

   1.Sąvokos

1.1 Platforma – tai internetinė svetainė, pasiekiama internetiniu adresu www.gopronuoma.eu, kurioje asmenys gali išsinuomoti daiktus laikydamiesi Platformos taisyklių;

1.2 Nuomotojas – įmonė, kuri siūlo kitiems asmenims išsinuomoti daiktus (dėdama daiktų nuomos skelbimus su konkrečiomis nuomos sąlygomis).

1.3 Nuomininkas – asmuo, kuris laikydamasis Platformos taisyklių nuomojasi daiktus, pateiktus Nuomotojo Platformoje.

1.4 Vartotojai – tai sąvoka naudojama aiškumo tikslais, kai turimi omenyje Platformoje prisiregistravę asmenys.

1.5 Taisyklių šalys – tai sąvoka naudojama aiškumo tikslais, kai turimi omenyje tiek Valdytojas, tiek Nuomotojai ir Nuomininkai kartu;

1.6 Taisyklės – tai šios naudojimosi Platforma taisyklės ir sąlygos, kurios apibrėžia Platformos teikiamus funkcionalumus, suteikiant sąlygas Vartotojams (tik tuo atveju, kai sutinkama laikytis Platformos Taisyklių) naudojantis Platforma išsinuomoti daiktus. Taisyklėmis yra reguliuojami santykiai:

1.6.1 Tarp Nuomotojo ir Valdytojo: Nuomotojui: a) dedant savo atitinkamų daiktų skelbimus ir siūlant asmenims išsinuomoti šiuos daiktus naudojantis Platforma; b) Nuomotojui atsakant į potencialių daiktų Nuomininkų paklausimus; c) Nuomotojui pateikiant ir išnuomojant daiktus Nuomininkams; d) Nuomotojui gaunat atlyginimą už daiktų nuomą; e) Nuomotojui priimant iš Nuomininko grąžinamą daiktą;

1.6.2 Tarp Nuomininko ir Valdytojo: Nuomininkui: a) teikiant paklausimus Nuomotojams; b) rezervuojant daiktą bei atliekant atitinkamus mokėjimus už daikto nuomą; c) sudarant daikto nuomos sutartis su Nuomotoju; d)  Nuomininkui grąžinant išsinuomotus daiktus Nuomotojui.

1.7 Valdytojas – tai Platformos skiltyje Kontaktai nurodytas juridinis asmuo, administruojantis svetainę laikydamasis nustatytų Taisyklių konkrečių vartotojų atžvilgiu.

1.8 Duomenys – asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir kiti, nurodomi registracijos Platformoje metu bei vėliau pateikti Platformoje esančioje asmens paskyroje.

1.9 Lankytojas – tai asmuo, kuris nėra atlikęs Svetainėje registracijos, įskaitant atvejus, kai registracijos procedūra yra pradėta, tačiau nebaigta.

1.10 Daiktai – Nuomotojo siūlomi Platformos Lankytojams daiktai nurodyti Nuomotojo skelbimuose.

1.11 LR – Lietuvos Respublika;

1.13 Sutartis – Daikto nuomos sutartis, kuri vadovaujantis Taisyklėmis, sudaryta tarp Nuomotojo ir Nuomininko;

1.14 Sandorio ataskaita (Deal sheet) – nuomos sutarties esminių sąlygų santrumpa.

1.15 Avansas – Už nuomojamo daikto nuomą mokamo užmokesčio dalis.

 1. Taisyklių galiojimas, keitimas ir kiti galimi atvejai, susiję su taisyklėmis

2.1 Šios Taisyklės susistemina informaciją, susijusią su veikla Platformoje, pateikiant atitinkamas nuorodas į detalesnės informacijos vietas, t.y. Taisykles sudaro informacija, pateikta šiose taisyklėse, bei informacija, prieinama per aktyvias nuorodas.

2.2 Taisyklių įsigaliojimo momentas: Lankytojo sutikimu ir įsipareigojimu laikytis Taisyklių laikomas momentas, kai Lankytojas pažymi varnele „Aš perskaičiau, sutinku ir įsipareigoju laikytis Taisyklių“ (arba kitokio turinio sakinį, jeigu pateikiamas kitoks sakinys, nei nurodytas šiame punkte). Naudojimosi Platforma taisykles galima perskaityti paspaudus ant minėto sakinio arba jo dalies Lankytojui atliekant registraciją, t.y. kuriant savo asmeninę paskyrą Platformoje.

2.3 Taisyklių galiojimo apimtis: aiškumo tikslais nurodoma, kad nėra galimos situacijos, kai Lankytojas sutinka ir įsipareigoja laikytis Taisyklių su tam tikromis išimtimis. Lankytojui turint pastabų arba norint elgtis kitokiu būdu nei tas, kuris nurodytas Taisyklėse, yra reikalaujama gauti išankstinį Valdytojo rašytinį sutikimą arba sulaukti, kol bus atitinkamai pakeistos Taisyklės.

2.4 Taisyklių pakeitimų–papildymų įsigaliojimai: visi Taisyklių pakeitimai–papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento Platformoje, išskyrus atvejus, kai Platformoje aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta vėlesnė Taisyklių pakeitimų–papildymų įsigaliojimo data. Aiškumo tikslais nurodoma, kad Taisyklių pakeitimų–papildymų įsigaliojimo momentas negali būti siejamas su el. pranešimų apie Taisyklių pakeitimus–papildymus gavimo ar jų perskaitymo momentu. Jeigu Vartotojas nesutinka su Taisyklių pakeitimais–papildymais, jis praranda teisę naudotis Platforma ir (ar) joje teikiamomis paslaugomis.

2.5 Pažeidęs www.gopronuoma.eu taisykles, vartotojas gali būti suspenduotas neribotam laikui. Blokavimas reiškia, kad vartotojas negalės prisijungti naudodamas savo el. paštą, telefoną, IP adresą ir kitus kontaktinius duomenis.

 1. Naudojimasis Platforma, daiktų nuomos etapai

3.1 Procesas, susijęs su daikto nuoma susideda iš tokių etapų:

 1. Registracija:
 2. Skelbimo paskelbimas ir peržiūra;
 3. Daikto rezervacija;
 4. Atsiskaitymas avansu ar pilna suma su Nuomotoju;
 5. Galutinis atsiskaitymas (jei buvo mokėtas avansas) ir Sutarties sudarymas;
 6. Daikto nuomininkui perdavimas;
 7. Daikto nuoma;
 8. Daikto grąžinimas nuomininkui;

Toliau šioje Taisyklių dalyje pateikiama informacija yra suskirstyta į etapus, nurodytus šių Taisyklių 3.1 punkte:

 1. Registracija:

1.1. Nuomoti daiktus Platformoje gali tik registruoti pilnamečiai Lankytojai, kurie atlieka registraciją Platformoje pateikdami registracijai būtinus Duomenis bei tampa Vartotojais.
2. Skelbimo paskelbimas ir peržiūra:

2.2. Nuomotojo skelbime yra pateikiamos pagrindinės nuomos sąlygos, t.y. nurodoma, ar daiktas išnuomojamas pagal standartines platformos daikto nuomos sąlygas ar yra taikomos tam tikros specifinės sąlygos (t. y. yra skirtumų, palyginus su standartinėmis nuomos sąlygomis).

2.3. Nuomotojo nurodyta nuomojamo daikto kaina daikto skelbime gali būti padidinama prie daikto nuomos kainos pridedant banko mokesčius.

 1. Daikto rezervacija:

4.1. Nuomininkui rezervavus daiktą, Nuomotojas per Platformos vidaus informacinę sistemą gauna el. laišką su visa sandorio informacija.

4.2. Daikto rezervacija laikoma atlikta įvykdžius avano ar visą mokėjimą.

 1. Sutarties sudarymas:

5.1. Nuomininkui sumokėjus avansinį ar visą mokėjimą, šalims yra pateikiama sandorio ataskaita – „DEAL SHEET“, kuri laikoma pagrindu šalims sudaryti nuomos sutartį pagal skelbime pateiktas sąlygas bei per nurodytą terminą.

5.2. Nuomotojas ir Nuomininkas sudarydami Sutartis naudojasi standartinėmis nuomos sutartimis, kurios pateikiamos Platformoje. Išsami informacija pateikiama Platformos „Nuomos sutarties pavyzdys“ Jeigu Nuomotojas siūlo Nuomininkams išsinuomoti daiktą ne pagal standartines sąlygas, įskaitant atvejus, kai standartinės sąlygos yra pakeistos, apie tai yra nurodoma Nuomotojo atitinkamo daikto skelbime.

5.3. Sutartis tarp Nuomotojo ir Nuomininko laikoma įsigaliojusia nuo to momento, kai nuomojamas Daiktas yra perduodamas Nuomininkui. Nuomos sutartys sudaromos vadovaujantis nuomos sąlygomis, kurios pateikiamos skiltyje „Nuomos sutarties pavyzdys“.

 1. Daikto Nuomininkui perdavimas:

6.1. Nuomotojui ir Nuomininkui susitarus dėl esminių nuomos sąlygų (kaina, terminas ir t.t.), nuomojamas daiktas yra perduodamas pagal šalių Sutartyje numatytas sąlygas ar atskirą susitarimą.

6.2. Nuomojamo daikto perdavimo metu yra pasirašomas daikto priėmimo–perdavimo aktas.

 1. Daikto nuoma:

7.1. Daikto nuoma vykdoma atsižvelgiant į Sutarties sąlygas dėl Daikto nuomos bei Taisykles. Daikto nuomos metu Nuomininkas turi laikytis Sutartyje numatytų Daikto nuomos sąlygų bei Daiktą naudoti tinkamai pagal paskirtį.

 1. Daikto grąžinimas Nuomotojui:

8.1. Nuomininkas turi grąžinti Nuomotojui nuomojamą Daiktą, kaip numatyta sudarytoje nuomos sutartyje ar pagal atskirą susitarimą, jeigu nėra susitarta pratęsti Daikto nuomos sutarties termino.

 1. Atsiskaitymas su Nuomotoju:

3.2 Sandorio atšaukimas

3.2.1 Sandorio šalys (šalis), norėdamos atšaukti jau apmokėtą sandorį, turi apie tai informuoti gopronuoma.eu.

3.2.2 Gopronuoma.eu kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia, dėl kieno kaltės sandoris neįvyko. Priklausomai nuo to, sprendžiamas pinigų grąžinimo Nuomininkui klausimas.

3.3.3 Nepriklausomai nuo to, dėl kieno kaltės sandoris neįvyko, sumokėti banko mokesčiai ir aptarnavimo mokesčiai nuomininkui negrąžinami.

3.3.4 Sumokėtas užsakymo avansas nuomos atšaukimo atveju negrąžinamas.

3.3.5 Jei klientas sumokėjęs avansinį mokėjimą atsisako sumokėti likusią nuomos užsakymo sumos dalį sandoris yra atšaukiamas.

 1. Duomenų saugumo nuostatai

4.1 Platformos valdytojas patvirtina, kad Lankytojų pateikti duomenys bus naudojami tik Daiktų nuomos el. platformoje www.gopronuoma.eu tikslais.

4.2 Platformos valdytojas įsipareigoja neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Platformos valdytojo partnerius, teikiančius daiktų pristatymo ar kitas, su Vartotojų sudarytais daiktų nuomos sandorių įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Vartotojų asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

4.3 Duomenys susiję su nuomos sutarčių sudarymu yra archyvuojami Platformos valdytojo duomenų bazėje.

 1. Atsakomybė

5.1 Vartotojai yra visiškai atsakingi už pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Vartotojas nepateikia tikslių asmens duomenų, Valdytojas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Vartotojo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

5.2 Valdytojas neatsako už Vartotojų patirtus nuostolius, jei jie buvo patirti neatsižvelgus į Valdytojo siūlymus ir rekomendacijas, nesilaikant šių Taisyklių, nors galimybė su jomis susipažinti Vartotojui buvo suteikta.

5.3 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus nuostolius.

 

 1. Nepaprastosios aplinkybės

6.1 Pagal šias Taisykles įsipareigojimus prisiėmusios šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Taisyklėse numatytų prievolių neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force-majeure) sukeltų aplinkybių.

6.2 Taisyklių prasme nenugalimos jėgos aplinkybės reiškia bet kokį įvykį ar reiškinį, kurių šalys negali kontroliuoti, ir kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“, patvirtintose 1996-07-15 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.840.

6.3 Taisyklių šalis, teigianti esant nenugalimos jėgos aplinkybei ar aplinkybėms, privalo apie tai raštu informuoti kitą šalį kaip įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas po tokios nenugalimos jėgos aplinkybės ar aplinkybių atsiradimo momento, nurodant tokios nenugalimos jėgos aplinkybės ar aplinkybių prigimtį ir tikėtiną tokios aplinkybės tęstinumo laiką.

6.4 Taisyklių šalis, neįvykdžiusi 6.3. punkte nurodyto įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų dėl Taisyklėse numatytų prievolių neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo, remdamasi nenugalimos jėgos aplinkybėmis, ir įsipareigoja atlyginti visus kitos Taisyklių šalies patirtus nuostolius.

 1. Baigiamosios nuostatos

7.1 Šios Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

7.2 Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

7.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo ar galiojimo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.